Samenstellen Informatie over Bijwerkingen
behandelplannenmeer over SIB
Meer over SIB op maat

 Veranderingen

 Achtergrond

 Disclaimer

 Colofon

Naar behandelplannen

Meer over SIB
ACHTERGROND   
 

 

Voorjaar 2008 heeft een landelijke projectgroep SIB op maat door middel van een vragenlijst geëvalueerd onder zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten tegen kanker: verpleegkundigen, (huis)artsen, paramedici, apothekers. Ook patiënten en naasten werd gevraagd deel te nemen. Aan de niet-gebruikers van SIB op maat is gevraagd waarom ze geen gebruik maken van deze applicatie en met welke aanpassingen ze er wel gebruik van zouden maken.

Verpleegkundigen vs. artsen
De vragenlijst werd door 249 personen ingevuld. Bijna zestig procent van de respondenten is verpleegkundige en 21 procent arts. Negen procent van de respondenten is patiënt of naaste. Van de respondenten geeft 65 procent informatie aan patiënten over bijwerkingen van cytostatica, van wie 74 procent bekend is met SIB op maat. Van de totale groep respondenten is 62 procent bekend met SIB op maat .

Van de verpleegkundigen gaf 82 procent aan op de hoogte te zijn van het bestaan van SIB op maat. Onder artsen is dat slechts twaalf procent. 87 Procent van de huisartsen gaf aan niet op de hoogte te zijn van SIB op maat . “Dit komt overeen met de PR-doelstelling tot nu toe. De enquête heeft nu alvast gefungeerd als PR-middel naar de tweede een derde doelgroep”, aldus Annemarie Stoffer-Brink van het IKA.

Vooral voorlichting
Uit de reacties blijkt dat de respondenten SIB op maat voornamelijk gebruiken voor de voorlichting van patiënten en naasten (53 procent). Ook wordt de applicatie gebruikt ter bevordering van de eigen deskundigheid (37 procent) en om informatie te verstrekken aan thuiszorgmedewerkers (13 procent) en de huisarts (12 procent).

Van de deelnemers aan de enquête gebruikt achttien procent SIB op maat niet, omdat men het niet nodig heeft binnen de huidige werkzaamheden of omdat men andere informatiebronnen gebruikt. Achttien procent geeft aan SIB op maat in de nabije toekomst wel te gaan gebruiken. Vier procent zou dat overwegen indien de informatie overzichtelijker gerangschikt zou zijn.

 

Presentatie bijwerkingen
SIB op maat toont momenteel alleen de bijwerkingen die bij meer dan tien procent van de patiënten voorkomen. Bijna een derde van de respondenten (30 procent) vindt dat dit zo moet blijven. De grootste groep respondenten (42 procent) vindt dat ook dat ernstige bijwerkingen die bij minder dan tien procent van de patiënten voorkomen, getoond moeten worden. Circa een vijfde van de deelnemers (19 procent) vindt dat de webapplicatie álle bijwerkingen moet tonen.

De deelnemers kregen ook vragen voorgelegd over de wijze van presentatie. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een alfabetische opsomming van de bijwerkingen. Tweederde (66 procent) vindt dat prima. Circa elf procent zou de bijwerkingen opsommen van meest voorkomend naar minst voorkomend en slechts één procent van de deelnemers aan de enquête zou de bijwerkingen clusteren. Daar staat tegenover dat een groot aantal deelnemers (44 procent) het samenvoegen van verwante bijwerkingen een verbetering zou vinden. Ruim een kwart (27 procent) vindt dat geen verbetering.

Tevredenheid
Bijna de helft (47 procent) van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over SIB op maat en geen verbeterpunten te hebben, terwijl zes procent een grotere keuze zou willen hebben en extra informatie zou willen bieden aan patiënten. Een zelfde percentage wil verbeteringen aan de lay-out en vijf procent zou een compactere versie willen met minder tekst.

Vier procent geeft aan behoefte te hebben aan ‘een laaggeletterde versie’ en eveneens vier procent vindt dat er geen tegenstrijdige informatie op de site mag voorkomen. Een beperkt aantal respondenten zou verwante bijwerkingen willen samenvoegen (drie procent), betere controle op de geboden informatie (drie procent) of de toegankelijkheid verbeteren (twee procent).

Conclusies en aanbevelingen
Een projectgroep heeft de reacties en aanbevelingen uit deze enquête gebruikt voor het doorvoeren van een aantal wijzigingen. Deze aanpassingen zijn naar verwachting eind november 2008 klaar. Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen die SIB op maat gebruiken, dit najaar overgaan naar de nieuwe versie. Een belangrijke wijziging in het nieuwe systeem is dat de bijwerkingen voortaan geclusterd worden getoond. Verder zijn er een groot aantal onderdelen op detail gewijzigd.

Over SIB op maat
De webapplicatie SIB op maat is in juli 2006 beschikbaar gekomen via IKCnet. Het is een hulpmiddel dat medisch specialisten en oncologieverpleegkundigen kunnen inzetten bij het informeren van patiënten over mogelijke bijwerkingen van een behandeling. De informatie uit SIB kan worden gebruikt tijdens gesprekken, maar kan ook worden uitgeprint.

Ook hulpverleners die niet betrokken zijn bij de voorlichting, maar wel bij de zorg voor de patiënt, kunnen de website raadplegen. Te denken valt aan huisartsen, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Verder is SIB op maat vrij toegankelijk via internet voor patiënten en naasten. De primaire doelgroep was bij de lancering verpleegkundigen en specialisten.